Chefsutbildning för de anställdas skull

Att leda är en sammansatt konst, i vilken många olika kunskaper ingår. Precis som på många andra områden är det även i fråga om ledarskap viktigt att lära av andras misstag. För som humoristerna brukar uttrycka det är det viktigt att lära av andras misstag, eftersom man inte kommer att hinna begå alla misstag som är möjliga själv. Minst lika viktigt är naturligtvis att även lära av andras positiva erfarenheter och goda exempel.

Kurser inom ledarskap och organisation är ofta inriktade på båda dessa delar. Inte minst ger de möjlighet att diskutera frågor och case med andra som har liknande poster inom andra verksamheter och knyta värdefulla kontakter. Just diskussionerna som uppstår hör till det som de flesta nämner som positivt i utvärderingar av ledarskapsutbildningar. Det finns alltid infallsvinklar som man inte tänkt på, och alternativa lösningar, som har både för- och nackdelar jämfört med de man brukar använda sig av.

Ibland hävdas att det är bra med en chef som har erfarenhet från ”golvet” i verksamheten, för att personen ifråga då bättre kan sätta sig in i de anställdas villkor. Man bör dock komma ihåg att en chef har helt andra arbetsuppgifter en någon av de anställda. Att förstå vad ett beslut innebär för de anställda är naturligtvis viktigt, men ännu viktigare är att kunna ha ett helhetsperspektiv på verksamheten och inte försumma någon enda liten del. Exakt vad detta innebär beror på verksamhetens art och storlek, och det är just svaret på denna fråga, och andra liknande frågor, som ledarskapsutbildningarna ger.